اجرای طرح انتقال آب ارس در چهارچوب حقابه استانی
اجرای طرح انتقال آب ارس در چهارچوب حقابه استانی
مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در پی ابهام ایجاد شده اعلام نمود: تعریف و اجرای هر پروژه ای از جمله پروژه اجرای طرح انتقال آب ارس در چهارچوب حقابه استان آذربایجان شرقی صورت می گیرد.

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در پی ابهام ایجاد شده اعلام نمود: تعریف و اجرای هر پروژه ای از جمله پروژه اجرای طرح انتقال آب ارس در چهارچوب حقابه استان آذربایجان شرقی صورت می گیرد.
به گزارش آذرپرس ؛ مهندس یوسف غفارزاده با اعلام این توضیح افزود: در خصوص نحوه برداشت آب از رودخانه مرزی ارس لازم به توضیح است که حقابه و سهم آب کشور جمهوری اسلامی ایران طی پروتکل هایی با کشور های همسایه تعیین و سهم و حقابه و تخصیص استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در سنوات قبل مشخص شده و تعریف و اجرای پروژه برداشت آب از رودخانه بایستی در قالب تخصیص حقابه خود صورت گیرد.
استان آذربایجان شرقی نیز تمامی پروژه ها از جمله پروژه انتقال آب ارس را در قالب حقابه استان و تخصیص صورت گرفته اجرا می نماید و هیچ طرحی خارج از حقابه و سهم تخصیص استان تعریف و اجرا نشده است.